MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WYDMINACH

Realizacja zadania: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wydminach” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

oś priorytetowa: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

działanie: Gospodarka wodno-ściekowa

zgodnie z umową nr RPWM.05.02.00-28-0020/18-00