O Firmie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka  z o.o. w Wydminach jest kontynuatorem tradycji i osiągnięć  Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  w Wydminach.  Lata doświadczeń oraz ewolucyjne działania w sferze organizacji i zarządzania stawiają dziś Spółkę w roli lidera usług wodno-kanalizacyjnych na rynku Gminy Wydminy. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych utworzone zostało Uchwałą Nr X/31/2011 Rady Gminy w Wydminach z dnia 18 maja 2011 roku, akt notarialny Rep. A 1035/2011 z późniejszymi zmianami, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność od 1 września 2011r. Właścicielem jest Gmina Wydminy posiadająca 100% jej udziałów.

Kapitał zakładowy spółki stanowi  14 564 800,00 zł

Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000395963 Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Władzami spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

W skład zgromadzenia wspólników wchodzi:

  1. Radosław Król – Wójt Gminy Wydminy

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

  1. Leszek Gutowski – Przewodniczący RN
  2. Paweł Łobacz – Wiceprzewodniczący RN
  3. Andrzej Cieśluk – Sekretarz RN

W skład Zarządu wchodzi:

  1. Rafał Osinka – Prezes Zarządu

Działalność PUKiZ  Sp. z o.o.  skupia się przede wszystkim wokół usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzanie ścieków.

Terenem działalności podstawowej Spółki jest Gmina Wydminy.