RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach.

Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwis Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez PUKiZ Sp. z o.o. w Wydminach. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie, instalowanych w systemach teleinformatycznych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanej technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda
Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o.o. w Wydminach z siedzibą w Wydminach przy ul. Suwalskiej 20, email: biuro@pukiz.pl

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod adresem: https://pukiz.pl

Kontakt z inspektorem ochrony danych (Bolesław Idek) w PUKiZ Sp. Z o.o. w Wydminach następuje za pomocą adresu e-mail: iod@wydminy.pl.

Podstawa i cel przetwarzania
RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych
Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez PUKiZ Sp. Z o.o. w Wydminach. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia
Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

  • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie i profilowanie danych
Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

  • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
  • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane zbierane przez serwis Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o.o. w Wydminach nie są i nie będą poddawane profilowaniu.