PUKiZ Wydminy

Wydminy 01.12.2016r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 139) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o. o. w Wydminach ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wydminy obowiązującą od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zatwierdzona Uchwałą Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 listopada 2016r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Grupa  1

(gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali)

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

4,25

4,59

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w oparciu  o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

3,89

4,20

zł/odb.

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w oparciu  o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

2,38

2,57

zł/odb.

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach miesięcznych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

2,94

3,18

zł/odb.

Stawka opłaty za przyłączenie się do urządzeń wodociągowych

30,00

32,40

zł/usługa

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Grupa  1

(wszyscy dostawcy ścieków odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków w Wydminach)

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

14,60

15,77

zł/m3

Stawka opłaty za przyłączenie się do urządzeń                   kanalizacyjnych

30,00

32,40

zł/usługa

Grupa  2

(wszyscy dostawcy ścieków odprowadzających ścieki do biologicznej oczyszczalni ścieków w Białej Giżyckiej)

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

14,16

15,29

zł/m3

Informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 6 w/w ustawy Rada Gminy Wydminy Uchwałą Nr XXVIII/184/2016 z dnia 18 listopada 2016r. uchwaliła dla wszystkich odbiorców usług dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody w wysokości 0,88 zł netto. Dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 4,19 zł netto. Dla odbiorców usług Grupy 2 dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 3,75 zł netto.

Po uwzględnieniu dopłaty ceny za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wynosić będą:

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki z uwzględnieniem dopłaty

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

Grupa  1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,37

3,64

zł/m3

Grupa  1

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,41

11,24

zł/m3

Grupa  2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,41

11,24

zł/m3

Do cen określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aktualna stawka VAT wynosi  8 %.


                                                                                                                     - Prezes Zarządu -

                                                                                                                          Rafał Osinka


Licznik odwiedzin  Statystyki