Taryfa

Szanowni klienci

Informujemy, że 24 kwietnia 2018r. decyzją nr BI.RET.070.497.2018.TR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Wydminy na okres trzech lat.  Taryfa została ogłoszona
na BIP Wody Polskie dnia 11.05.2018r.

Taryfa wchodzi w życie z
dniem 18.05.2018r.

Wysokość cen i stawek
opłat za zaopatrzenie w  wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość
cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa
grupa odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

W okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

 

 

 

 

 

 

1

Grupa 1

cena wody
(zł/m3)

4,34

4,37

4,41

stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)

– w oparciu o wskazania wodomierza
głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

5,56

5,56

5,56

– w oparciu o wskazania wodomierza
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej   w
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

2,64

2,64

2,64

– na podstawie przepisów dot.
przeciętnych norm zużycia wody

4,53

4,53

4,53

Wysokość cen i stawek
opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość
cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa
grupa odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

W okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

cena usługi odprowadzania ścieków
(zł/m3)

14,60

14,79

14,90

stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)

——–

——–

——–

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie                              z obowiązującymi przepisami.

Rada Gminy Wydminy Uchwałą Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. uchwaliła dla wszystkich odbiorców usług dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody w wysokości  0,66 zł netto. Dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości  3,60 zł netto. Nowe dopłaty obowiązują od 1 lutego 2019r.

 

Prezes Zarządu

                                                                                                                        (-) Rafał Osinka