Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wydminach

Wydminy 28 stycznia 2019 12:54

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz
 2. Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 1 – pobierz
 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 2 – pobierz
 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 – pobierz
 6. Wzór oferty – załącznik nr 4 – pobierz
 7. Wzór umowy – załącznik nr 5 – pobierz
 8. Wykaz osób – załącznik nr 6 – pobierz
 9. Wykaz podwykonawców załącznik nr 7 – pobierz
 10. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 – pobierz
 11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 – pobierz
 12. Przedmiary robót – załącznik nr 10 – pobierz
 13. Umowa powierzenia przetwarzanie danych – załącznik nr 11 – pobierz
 14. Wykaz robót – załącznik nr 12 – pobierz

Cała dokumentacja w pliku zip – pobierz

Wydminy 30 stycznia 2019r. 13:10

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – pobierz

Odpowiedź na zapytania – pobierz

Uzupełnione przedmiary:

 1. przedmiar – pobierz
 2. przedmiar – pobierz

Wydminy 05 luty 2019r. 12:03

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – pobierz

Odpowiedź na zapytania – pobierz 

Wydminy 08 luty 2019r. 14:25

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – pobierz

Odpowiedź na zapytania – pobierz

Wydminy 18 luty 2019 11:45

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Wydminy 26 luty 2019 13:40

Zawiadomienie o wyborze oferty – pobierz